بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قالىڭ قاردا كوكپار تارتقان قازاقتار

2016.02.16 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 - اقپان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: قورعاس اۋدانىنىڭ ايگىلى كورىنىس رايونى داشيگوۋ رايونىندا قازاق ۇلتىنىڭ ءداستۇرلى ات ويىنى كوكپار جارىسى وتكىزىلدى. سول كۇنى اتتار 50 سانتيمەتردەن اساتىن قالىڭ قارعا قاراماي قۇيعىتا شاپتى. ات جالىندا وسكەن قازاق مالشىلارى ات ءۇستى ونەرىنىڭ كەرەمەتىن كورسەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت