بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، كورۋ ارالىعى تومەندەدى

2016.02.17 13:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 - اقپان، بەيجيڭ. 16 - اقپان كۇنى ءۇرىمجىنىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، كورۋ اۋماعى مىڭ مەتردىڭ اينالاسىندا عانا بولدى.

  جۇڭگو ورتانى باقىلاۋ - تەكسەرۋ باس پۋنكتىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، سول كۇنى ساعات 12 دە، ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ءىس جۇزىندىك اۋا ساپاسىنىڭ كورسەتكىشى AQI 344 بولىپ، اۋا اۋىر دارەجەدە لاستانعان، مۇندا باستى لاستاعىش زات 2.5PM تىڭ ٵر تەكشە مەتردەگى قويۋلىق دارەجەسى 221 ميكروگرامعا جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت