بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، كورۋ ارالىعى تومەندەدى(3)

2016.02.17 13:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۇرىمجىدە قالىڭ تۇمان ءتۇسىپ، كورۋ ارالىعى تومەندەدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت