بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاعان مەزگىلىندە 60 شاقىرىمدىق جوعارى قارقىندى تاس جولدا ٵر كۇنى 20 توننا قوقسىق تازالانعان(2)

جول شەتتەرى جينالعان قوقسىقتاردان «قوقسىق الاڭىنا اينالعان»

2016.02.17 14:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى
【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت