بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيا استاناسىندا تۋىلعان اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلىندا كەمىندە 28 ادام قازا بولدى(5)

2016.02.18 15:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيا استاناسىندا تۋىلعان اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلىندا كەمىندە 28 ادام قازا بولدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت