بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى وتكىزىلدى

2016.02.18 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 18 – اقپان، بەيجيڭ. التاي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى 15 – اقپاندا وتكىزىلدى.

  قازاقتىڭ ايگىلى بالۋانى، مەملەكەتتىك تۇڭعىش كەزەكتى سپورت جارىسىندا بالۋاندىقتان اعا جۇلدەگەر بولعان سەرىك قوجاباي ۇلى 1936 – جىلى قابا اۋدانىندا تۋىلعان، بالا كۇنىنەن بالۋاندىققا اۋەستەنگەن ول 20 جاسىندا بالۋان جىگىتتەر اراسىنان سۋىرىلىپ كوزگە ءتۇسىپ، 1959 – جىلى بەيجيڭدە وتكىزىلگەن تۇڭعىش كەزەكتى مەملەكەتتىك سپورت جارىسىندا شينجياڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنە بىردەن – ءبىر التىن مەدالدى الىپ بەرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت