بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى وتكىزىلدى(3)

2016.02.18 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى وتكىزىلدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت