بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى وتكىزىلدى(4)

2016.02.18 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قابا اۋدانىندا قازاق جاستارى مەن ورەندەرىنىڭ تۇڭعىش كەزەكتى بالۋان جارىسى وتكىزىلدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت