بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى گۋاڭدۇڭ كومانداسىن جەڭدى(3)

2016.02.22 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى گۋاڭدۇڭ كومانداسىن جەڭدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت