بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستان ۇكىمەتى مەن تاليبان ۇيىمىنىڭ ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا تىكەلەي تىلدەسۋىنەن ءۇمىت بار(2)

2016.02.25 15:55  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت