بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ەگيپەتتەگى قۇرىش قىز

2016.03.09 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2015 – جىلى 29 – جەلتوقسان، حۋلۋد ايسام ەگيپەتتىڭ گيزا ولكەسىندەگى سىمبات گيمناستىكاسىنا جاتتىعۋ ورنىندا جاتتىعۋ جاساۋدا. دەنەسىن ورانىپ كيىنسە دە ونىڭ دەنەسىنىڭ شىمىر ەكەنى ءبىلىنىپ تۇر. 27 جاستاعى حۋلۋد ايسام شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە: مەن ەگيپەتتە دەنە سىمبات گيمناستيكاسىمەن شۇعىلداناتىن بىردەن –ءبىر ايەل زاتىمىن. ءاركۇنى ەكى ساعات، اپتاسىنا 6 كۇن جاتتىعۋ جاسايمىن،-دەدى. ەگيپەتتە سىمبات گيمناستيكا قيمىلى تەك قانا ەرلەردىڭ نەسىبەسىنە جازىلعان، ءدىن مەن مادەنيەت سەبەبىنەن ايەلدەر الەۋمەتتىك ورتادا دەنەسىن اشىق ۇستاۋعا شەك قويىلعان.

  ايسام 5 جىلدىڭ الدىندا سىمبات گيمناستيكاسىنا جاتتىعۋ ورنىنا بارىپ جاتتىققان، كەيىن كەلە دەنە شىنىقتىرۋدىڭ دەنەنى سومداپ، ادامعا وزىندىك سەنىم باعىشتايتىنىن بايقاعان، سودان باستاپ قازىرگە دەيىن سىمبات گيمناستيكاسىنا جاتتىعۋدى رەسمي ءوزىنىڭ كاسىبى رەتىندە جالعاستىرىپ كەلەدى.

  ايسامنىڭ كاسىپتىك باپكەردىڭ جەتەكشىلىگىمەن جاتتىقانىنا ەكى جىل بولعان. ول: «ونىڭ العا قويعان ءبىرىنشى ماقساتى ــ حالىقارالىق سىمبات جارىسىنا قاتىناسۋ ارقىلى ونى ءوزىنىڭ كاسىبىنە اينالدىرۋ. ەكىنشى ماقساتى ــ ەگيپەتتە ايەلدەر سىمبات جارىسىن ۇيىمداستىرۋ، وسى ارقىلى ءوزى سياقتى ايەلدەرگە ءوز ونەرىن كورسەتەتىن وراي جاراتۋ. ەڭ سوڭىندا، وتباسىنداعىلار مەن دوستارىمنىڭ مەنىڭ كاسىبىمە قۇرمەت ەتۋىن جانە مەنى قولداۋىن ءۇمىت ەتەمىن »،-دەدى.

  ول بىلاي دەدى: ولار مەنى قولدامايدى، مەن سىمبات گيمناستيكاسىنا جاتتىعۋ ورنىندا جۇمىس جاساپ ءوزىمدى باعۋمەن قاتار، شىنىعۋ قاراجاتىن دا ءوزىم تولەيمىن. اكە – شەشەم مەنىڭ كۇيەۋگە شىقپاي قالۋىمنان الاڭدايدى، دوستارىم دا سولاي ويلايدى، ءبىراق مەن ارمانىمدى ىسكە اسىرعىم كەلەدى. مەن ولاردىڭ كەيىن بىرتىندەپ مەنى قولدايتىنىنا سەنەمىن، قانداي قيىنشىلىق بولسا دا، مەن ەگيپەتتىڭ قۇرىش قىزى بولۋعا تىرىسامىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت