بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تور دوپ الەمىندەگى ايگىلى شەبەر شاراپوۆا قوزدىرعىش ءدارى تەكسەرۋدەن وتپەگەنىن جاريالادى

2016.03.09 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 7 – ناۋرىز، شاراپوۆا اقپار جاريالاۋ جينالىسىندا جانكۇيەرلەرىنەن كەشىرىم سۇراۋدا. سول كۇنى، تور دوپ الەمىندەگى ايگىلى شەبەر رەسەيدىڭ ساڭلاعى شاراپوۆا لوس – انجەلەس قالاسىندا اقپار جاريالاۋ جينالىسىن اشىپ، دۇنيە جۇزىلىك قوزدىرعىش ءدارى ىستەتۋگە قارسى تۇرۋ ورگانىنىڭ ۇقتىرۋىن تاپسىرىپ العانىن، قاڭتار ايىنداعى اۆستراليا تور دوپ اشىق جارىسى كەزىندە قوزدىرعىش ءدارى تەكسەرۋىنەن وتپەي قالعانىن جاريالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت