بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ بابيلون ولكەسىندە جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ 26 ادام قازا بولىپ، 90 ادام جارالانعان(2)

2016.03.28 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يراقتىڭ بابيلون ولكەسىندە جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ 26 ادام  قازا بولىپ، 90 ادام جارالانعان(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت