بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ جۇمىستارى 28 - ناۋرىزدان باستالادى

2016.03.28 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ جۇمىستارى 28 - ناۋرىزدان باستالادى

  حالىق تورابى، 28 - ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ كورىنىسى. شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ 28 - ناۋرىزدا رەسمي باستالادى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، اتالعان باقشانىڭ بەلەتى 28 - ناۋرىزدان باستاپ شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ دەمالىس رايونىنىڭ رەسمي تورابىندا، رەسمي ءۇنحات تەكشەسىندە، دەمالىس رايونىنىڭ زاكاز بەرۋ قىزمەت وتەۋ ورتالىعى قاتارلى ورىنداردا ساتىلادى. سونىمەن ءبىر ۋاقىتتا، دەمالىس رايونى ۇقىق بەرگەن ساياحات مەكەمەلەرى مەن ساياحات ىستەرىنە جالپىلىق قىزمەت وتەۋ توراپتارى دا ەلىمىزدىڭ ءىشى - سىرتىنان كەلگەن ساياحاتشىلارعا بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ جاعىندا قىزمەت وتەيدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت