بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جانكۇيەرلەرى جاڭ گۋورۇڭنىڭ دۇنيەدەن وزعانىنىڭ 13 جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى(2)

2016.04.01 14:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جانكۇيەرلەرى جاڭ گۋورۇڭنىڭ دۇنيەدەن وزعانىنىڭ 13 جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت