بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پىڭ لييۋان اۆستراليانىڭ ءبىلىم بەرەتىن جانە سايىسكەرلىككە تاربيەلەيتىن قىزدار مەكتەبىنىڭ وقىتۋشى - وقۋشىلارىمەن كەزدەستى(3)

2016.04.20 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پىڭ لييۋان اۆستراليانىڭ ءبىلىم بەرەتىن جانە سايىسكەرلىككە تاربيەلەيتىن قىزدار مەكتەبىنىڭ وقىتۋشى - وقۋشىلارىمەن كەزدەستى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت