بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو سەرىكتىگى سالعان شىعىس افريكاداعى ەڭ ۇلكەن تەڭىز ءۇستى اسپالى كوپىرىندە كولىك قاتىنادى(6)

2016.04.20 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو سەرىكتىگى سالعان شىعىس افريكاداعى ەڭ ۇلكەن تەڭىز ءۇستى اسپالى كوپىرىندە كولىك قاتىنادى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت