بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۆستراليا قاتىناس مينيسترى موزامبيكتەن تابىلعان ۇشاق سىنىعىنىڭ MH370 ۇشاعىنىڭ سىنىعى ەكەنىن راستادى(3)

2016.04.21 14:15  

اۆستراليا قاتىناس مينيسترى موزامبيكتەن تابىلعان ۇشاق سىنىعىنىڭ  MH370 ۇشاعىنىڭ سىنىعى ەكەنىن راستادى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت