بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

20 – كەزەكتى «جۇڭگو جاستارىنىڭ <4 – مامىر> وردەنىن باعالاۋ» قيمىلىنىڭ ناتيجەسى شىقتى(5)

2016.05.04 13:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

20 – كەزەكتى «جۇڭگو جاستارىنىڭ <4 – مامىر> وردەنىن باعالاۋ» قيمىلىنىڭ ناتيجەسى شىقتى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت