بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا قويماعا ءورت كەتىپ، قويۋ ءتۇتىن نەشە ون كيلومەتر قاشىقتىقتان كورىندى(2)

2016.05.06 13:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش – تا قويماعا ءورت كەتىپ، قويۋ ءتۇتىن نەشە ون كيلومەتر قاشىقتىقتان كورىندى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت