بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستان فاشيزمگە قارسى سوعىستىڭ جەڭىسكە جەتكەن كۇنىن تويلادى

2016.05.11 16:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – مامىر، بەيجيڭ. 9 – مامىر، قازاقستاننىڭ الماتى قالاسى، جۇرتشىلىق جاۋىپ تۇرعان جاڭبىرعا قاراماستان، قۇربانداردىڭ ەسكەرتكىشىنە بارىپ گۇل قويدى. سول كۇنى، جۇرتشىلىق قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندەگى قالا الماتى قالاسىنداعى قۇرباندار باقشاسىنا بارىپ فاشيزمگە قارسى سوعىستىڭ جەڭىسكە جەتكەن كۇنىن تويلادى. دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىسى كەزىندە، قازاقستان مەن سۆەت وداعىنداعى باسقا دا رەسپۋبليكالار بىرلىكتە فاشيزمگە قارسى سوعىسقا قاتىناستى، سوعىسقا قازاقستاننان ءبىر ميلليون 200 مىڭ سارباز قاتىناسىپ، سونىڭ تەڭ جارىمى سوعىستا قۇربان بولدى، تەك قانا 600 مىڭ سارباز قايتا ورالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت