بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو فۋتبول فەدەراتسياسى چەمپيوناتىندا ءتاڭىرتاۋ بارىسى 0 : 3 ۇپايمەن بەيجيڭ گو – ان كومانداسىنان جەڭىلدى

2016.05.12 13:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – مامىر، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 11 – مامىر كۇنى ساعات 20دا 2016 جارىس ماۋسىمىنداعى جۇڭگو فۋتبول فەدەراتسياسى چەمپيوناتىنىڭ 3 – اينالىمداعى جارىسى وتكىزىلدى، شينجياڭ ءتاڭىرتاۋ بارىسى كومانداسى 0 : 3 ۇپايمەن بەيجيڭ گو – ان كومانداسىنان جەڭىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت