بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

تۇركيانىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندە ساقشى اۆتوكولىگى شابۋىلعا ۇشىراپ 3 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالاندى

2016.05.12 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تۇركيانىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندە ساقشى اۆتوكولىگى شابۋىلعا ۇشىراپ 3 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالاندى

  حالىق تورابى، 12- مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: تۇركيانىڭ ديارباحار ولكەسى، ساقشىلار قوپارىلىس تۋىلعان مايدانعا كەلدى.

  تۇركيانىڭ شىعىس وڭتۇستىك بولەگىندەگى ديارباحار ولكەسىندە 10 - مامىر كۇنى ساقشى اۆتوكولىگىنە باعىتتالعان قوپارىلىستى شابۋىل تۋىلدى، ۇكىمەت جاقتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قازىرگە دەيىن 3 ادام قازا بولىپ، 45 ادام جارالانعان، جارالانعاندار قاتارىندا 12 ساقشى بار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت