بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىشكى موڭعۇلدىڭ ۇلكەن ھىنگان تاۋىندا مامىردا قار ۇشقىندادى

2016.05.13 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ىشكى موڭعۇلدىڭ ۇلكەن ھىنگان تاۋى جور ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسىنىڭ ماڭىنان تۇسىرىلگەن مارال وتى (12 – مامىردا تۇسىرىلگەن). سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىراعاندىقتان، 11 – مامىردان 12 – مامىرعا دەيىن ىشكى موڭعۇلدىڭ ۇلكەن ھىنگان تاۋىنداعى ورماندى وڭىردە قار نەمەسە قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، تاۋ بەتكەيىن كومكەرگەن مارال وتى اپپاق قار مەن مۇزعا ورانىپ، مۇز ويمالار سياقتى ايشىقتى كورىنەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت