بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگۋانسۇن دامىتۋ توبى كرەمنيلى اڭعاردان جاڭالىق جاراتۋ ورتالىعىن قۇردى

2016.05.13 16:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 11 – مامىر كۇنى ا ق ش – تىڭ كاليفورنيا شتاتىنان تۇسىرىلگەن جۇڭگۋانسۇن دامىتۋ توبىنىڭ كرەمنيلى اڭعارداعى جاڭالىق جاراتۋ ورتالىعى. سول كۇنى، جۇڭگۋانسۇن دامىتۋ توبى ا ق ش – تىڭ كرەمنيلى اڭعارىندا قۇرعان جاڭالىق جاراتۋ ورتالىعىنىڭ ماڭدايشالىعىن ءىلۋ سالتىن وتكىزدى. كرەمنيلى اڭعارداعى جاڭالىق جاراتۋ ورتالىعىنىڭ قۇرىلۋى جۇڭگۋانسۇننىڭ شەتەلدەن ورىن تەۋىپ، جاڭالىق جاراتۋ بايلىعىن اشۋداعى ماڭىزدى باسقىشى بولماق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت