بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يۇننان ساقشى جاعى ەسىرتكىگە قاتىستى ەرەكشە ءىرى دەلونى اشكەرەلەدى(3)

2016.05.19 14:38  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت