بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ۆيەتنامنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 12 ادام قازا بولدى

2016.05.23 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۆيەتنامنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە اۋىر قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 12 ادام قازا بولدى

  حالىق تورابى، 23 - مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: ۆيەتنامنىڭ بينتۋان ولكەسى، 22 - مامىر كۇنى قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلعان ناق مايدان. ۆيەتنام اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆيەتنامنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى بينتۋان ولكەسىندە 22 - مامىر كۇنى جولاۋشىلار وتىرعان ەكى ۇلكەن اۆتوبوزدى قامتىعان ءۇش اۆتوكولىك سوعىلىپ، 12 ادام قازا بولىپ، 21 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت