بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شيزاڭنىڭ ديڭجيە، ديڭرى اۋداندارىندا جەكە – جەكە 5.3 بال جەر سىلكىندى(2)

2016.05.23 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شيزاڭنىڭ ديڭجيە، ديڭرى اۋداندارىندا جەكە – جەكە 5.3 بال جەر سىلكىندى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت