بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋاندا قولدا باعىلعان مىسىق ايۋدىڭ سانى 364كە جەتتى

2016.05.25 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: چىڭدۋداعى مىسىق ايۋ ءوسىرۋدى زەرتتەۋ بازاسىنان تۇسىرىلگەن مىسىق ايۋ. 24 – مامىر، ءتىلشىنىڭ سىچۋان ورمان بايلىعى جانە ءونىمدى باقىلاپ – تەكسەرۋ اقپار جاريالاۋ جينالىسىنان ۇعىسۋىنشا، 2015 – جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن، سىچۋانداعى قولدا باعىلعان مىسىق ايۋدىڭ سانى 364كە جەتىپ، ەلىمىزدەگى جالپى مىسىق ايۋ سانىنىڭ %86.3 ۇستاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت