بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۇنەس اۋدانىندا الامان ات بايگەسى بولدى

حابارىن جازىپ سۋرەتتەرىن تۇسىرگەن باقىتبەك ءجۇمادىل ۇلى 

2016.05.25 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قيمىل باستالار الدىندا ءار قايسى اۋىل - قالاشىقتاردىڭ شاباندوزدار گرۋپپاسى پاراتتان ءوتتى

  مامىردىڭ 21 - كۇنى تۇستەن بۇرىن كۇنەس اۋدانىنىڭ تالدى قالاشىنداعى ءيىنجار بايگە الاڭىندا اۋداننىڭ 42 - كەزەكتى ات بايگەسى وتكىزىلدى.

  ات بايگەسىن نەگىز ەتكەن بۇل رەتكى دابىرالى قيمىلدا 3، 5، 10 كيلومەترلىك الامان بايگە جانە 3، 5 كيلومەترلىك جورعا جارىس سالىندى. ات بايگەسى باستالۋدىڭ الدىندا الاڭدا 60 جانە 80 كيلوگرام سالماقتاعى بالۋانداردىڭ كۇرەسى جانە بۇقا تارتىسى وتكىزىلدى. ەكى ءتۇرلى سالماقتاعى 9 جۇپ بالۋان كۇرەسىپ، 8 جۇپ شاباندوز بۇقا تارتىسقا ءتۇسىپ، كۇش - قۋاتتارىن كورسەتىپ، كورەرمەندەردى باۋرادى. الىسقانىن الىپ ۇرعان 10 بالۋانمەن قارا كۇشكە قارىسىپ، قارسى جاعىن بۇقاشا سۇيرەگەن بۇقا تارتىس شاباندوزىنان 8 ادام ءۇش دارەجە بويىنشا ناق مايداندا زاتتاي سيلاندى. ونان سوڭ 10 جۇپ قىز - جىگىت قىزقۋارعا شىعىپ ويىن كورسەتتى. سوڭىنان ات بايگەسىن تاماشالاۋعا جينالعان قالىڭ قاۋىمدى ەلەڭدەتكەن الامان بايگە باستالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت