بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بيرمانىڭ سولتۇستىگىندەگى كەن ءوڭىرى وتىرىپ كەتىپ، جۇزگە جۋىق ادامدى باسىپ قالدى

امان قالۋ مۇمكىندىگى وتە از 

2016.05.25 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 24 – مامىردا بيرمانىڭ كاچين شتاتى پاگان كەن رايونىنداعى وتىرىپ كەتكەن جەر.

  بيرما فەدەراتسيالىق پارلامەنتى حالىقتىق پالاتاسىنىڭ مۇشەسى ۋ دىڭسو سول كۇنى شينحۋا اگەنتتىگى تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا، بيرمانىڭ سولتۇستى بولەگىندەگى كاچين شتاتى پاگان كەن رايونىندا 23 – مامىر كۇنى تۇندە وتىرىپ كەتۋ شىرعالاڭى تۋىلىپ، كەمىندە 13 ادام قازا بولىپ، 20 ادام جارالانعان، شامامەن 100گە تارتا ادام كومىلىپ قالعان، كومىلىپ قالانعاردىڭ امان قالۋ مۇمكىندىگى وتە از. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت