بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ەرتىس وزەنى جاعالاۋىنداعى كوركەم كورىنىستەر

2016.05.25 15:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 - مامىر، بەيجيڭ. مامىر ايى ەرتىس وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى تالداردىڭ بۇرشىك جاراتىن تاماشا مەزگىلى، وزەن جاعالاۋىنداعى بۇرشىك جارعان تالداردىڭ اراسىنان شاشىراي تۇسكەن كۇن ساۋلەسى، ۇشىپ - قونعان ۇساق جاندىكتەر ءبارى - ءبارى دە اسا جاراسىم تاۋىپ، بەينە اڭىزدا ايتىلاتىن جەر جاناتتىنداي كورىنەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت