بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بوحاي، حۋاڭحاي، دۇڭحاي تەڭىزى الاپتارىندا بالىق اۋلاۋدى توقتاتۋ مەزگىلىنە قادام تاستادى(2)

2016.05.31 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بوحاي، حۋاڭحاي، دۇڭحاي تەڭىزى الاپتارىندا بالىق اۋلاۋدى توقتاتۋ مەزگىلىنە قادام تاستادى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • ءسابي سەزىمى