بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مىسىق ايۋ كۇشىكتەدى

2016.06.01 16:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: مىسىق ايۋ ــ «مەيباڭنىڭ» قونجىعى (29 – مامىر كۇنى تۇسىرىلگەن). ءتىلشىنىڭ 31 – مامىر كۇنى چىڭدۋ مىسىق ايۋ ءوسىرۋ زەرتتەۋ بازاسىنان ۇعىسۋىنشا، 29 – مامىر ساعات 6دا، بازاداعى شەتەلدەن قايتىپ كەلگەن مىسىق ايۋ ــ «مەيباڭ» ۇرعاشى قونجىق كۇشىكتەپ، سالماعى 135 گرام شىققان. قازىر، مىسق ايۋ مەن قونجىعى قالىپتى بولىپ، ءارقايسى كورسەتكىشتەرى دە قالىپتى بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت