بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستانداعى وق - ءدارى قامباسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 20 ادام قازا بولدى

2016.06.01 16:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 31 - مامىر، ءۇندىستاننىڭ باتىسىنداعى ماحاراچترا شتاتى، جارالانعان ادامدى شيپاحاناعا جوتكەۋدە. ءۇندىستاننىڭ باتىسىنداعى ماحاراچترا شتاتىنداعى وق -ءدارى قامباسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن قوپارىلىس بارىسىندا 20 ادام قازا بولىپ، كوپتەگەن ادام جارالانعان، ماڭىنداعى ون مىڭعا تارتا قالا تۇرعىنى باسقا جەرگە كەتۋگە ءماجبۇر بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت