بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستانداعى ءبىر ءدارى قانباسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 20 ادام قازا بولدى(2)

2016.06.01 16:54   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇندىستانداعى ءبىر ءدارى قانباسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، 20 ادام قازا بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت