بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋحاندا قالىڭ نوسەردىڭ كەسىرىنەن، ءىشىنارا جول بولەكتەرىنە سۋ قاپتادى

2016.06.02 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 - ماۋسىم ۋحان قالاسى ۋچاڭ رايونى ۇلتتار داڭعىلىندا قاپتاعان قالىڭ سۋدىڭ كەسىرىنەن قاتىناس ءبىر نەشە ساعات توقتاتىلدى. سول كۇنى ۋحان قالاسىندا قالىڭ نوسەر جاۋىپ، بۇكىل قالانىڭ كوپتەگەن جەرىنە سۋ قاپتادى، مۇندا، ۋچاڭ رايونىنىڭ قاتىناسى ءبىرشاما اۋىر ىقپالعا ۇشىرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت