بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر جازدىق جاتتىعۋمەن ابىگەرلەنۋدە(5)

2016.06.03 15:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر جازدىق جاتتىعۋمەن ابىگەرلەنۋدە(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت