بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءتاڭىرتاۋ بارىسى داليان چاۋيۋە كومانداسىمەن تەڭ ءتۇستى(4)

كوماندانىڭ ءوز الاڭىنداعى بەينەسى ماقتاۋعا يە بولدى

2016.06.07 16:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءتاڭىرتاۋ بارىسى داليان چاۋيۋە كومانداسىمەن تەڭ ءتۇستى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت