بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەجەلگى حان سارايىنان تۇڭعىش رەت ميڭ پاتشالىعى كەزىندەگى وردا قۇرىلىسىنىڭ جۇرتى بايقالدى

2016.06.12 13:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 11 – ماۋسىم، ەجەلگى حان سارايى زەرتتەۋ مەكەمەسى ارحەولوگيا زەرتتەۋ ورنى بەيجيڭ قالاسىندا زەرتتەۋ ناتيجەسىن جاريالادى، جاقىنعى مەزگىلدە سىنيڭ سارايى الاڭىنداعى چاڭشين قاقپاسىنىڭ باتىس سولتۇستىگىندەگى نەگىزگى قۇرىلىس بارلاۋ قازباسىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ارقىلى، ميڭ پاتشالىعى كەزىندەگى وردا قۇرىلىسىنىڭ جۇرتىن بايقاعان. بۇل زىجينچىڭ قورعانىنىڭ ىشىنەن ميڭ پاتشالىعى كەزىندەگى وردا قۇرىلىسى جۇرتىنىڭ تۇڭعىش رەت بايقالۋى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، ارحەولوگيا قىزمەتكەرلەرى سىنيڭ سارايى اۋماعىنان شىعىسى مەن باتىس ارالىعىنىڭ كەڭدىگى 2.5 مەتر، وڭتۇستىگى مەن سولتۇستىگىنىڭ ارالىعى 5.4 مەتر كەلەتىن قازبا بارلاۋ ۇڭگىرىنىڭ ىشىنەن، جەر بەتىنەن 0.3 مەتر تەرەڭدىكتەگى جەردەن ميڭ پاتشالىعىنىڭ سوڭعى كەزىندەگى تاعانىنا كەرپىش توسەلگەن جانە قالىڭدىعى 0.3 مەتر شىعاتىن تاپتالعان توپىراق قاباتىن بايقاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت