بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ ورلاندو قالاسىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا 50 ادام قازا بولدى(4)

2016.06.13 14:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش – تىڭ ورلاندو قالاسىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا 50 ادام قازا بولدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت