بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆانكوۆەر تۇرعىندارى بالاۋىز شام جاعىپ، ورلاندوداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2016.06.14 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 - ماۋسىم، بەيجيڭ. 12 - ماۋسىم كانادانىڭ ۆانكوۆەر قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى كوركەمونەر سارايىنىڭ سىرتىندا، قالا تۇرعىندارى توپتالىپ بالاۋىز شام جاعىپ، ورلاندوداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. ا ق ش - تىڭ فلوريدا شتاتىنىڭ ورلاندو قالاسىنداعى تۇنگى سايرانحانادا 12 - ماۋسىم كۇنى تاڭعا جاقىن وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، از دەگەندە 50 ادام قازا بولىپ، 53 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت