بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆانكوۆەر تۇرعىندارى بالاۋىز شام جاعىپ، ورلاندوداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

2016.06.14 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۆانكوۆەر تۇرعىندارى بالاۋىز شام جاعىپ، ورلاندوداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت