بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەۆروپا چەمپيوناتىندا يتاليا كومانداسى 2 : 0 ۇپايمەن بەلگيا كومانداسىن جەڭدى(2)

2016.06.14 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەۆروپا چەمپيوناتىندا يتاليا كومانداسى 2 : 0 ۇپايمەن بەلگيا كومانداسىن جەڭدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت