بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋاحان كاريدورىنداعى كوشپەندى تىرشىلىك

2016.06.14 14:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 – ماۋسىم، بەيجيڭ. ءار جىلى مامىر، ماۋسىم ايلارى، قالىڭ تاۋدىڭ ورتاسىنداعى ۋاحان كاريدورىندا قاربالاستىق باستالاتىن مەزگىل. شينجياڭ تاسقورعان تاجىك اۆتونوميالى اۋدانىنداعى ءبىر نەشە اۋىلداعى تاجىك، قىرعىز مالشىلار وسى كاريدوردى بويلاپ، كوكتەۋلىكتەن جايلاۋعا مالىن ايداپ كوشەدى. ۋاحان كاريدورى جۇڭگو مەن افعانستان اراسىنداعى قۇرلىقتاعى بىردەن -ءبىر جول. بۇل جەر تەڭىز دەڭگەيىنەن 4000 مەتر بيىكتىكتە. 26 جاستاعى قىرعىز مالشى سۇلەيمەن جەرگىلىكتى ورىننىڭ شەكارا قورعاۋشىسى، ءۇيى ۋاحان كاريدورىنداعى جۇڭگو شەكاراسىنداعى بىردەن - ءبىر قىستاق ــ اتجايىل قىستاعىنا ورنالاسقان. بيىل جازدا ول تۋىستارىمەن بىرگە، 200 تۇياق قويىن ايداپ جايلاۋعا شىقتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت