بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ليسابون قالاسىندا وتكەن توپتىق توي

2016.06.14 14:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 12 - ماسىم، پورتۋگاليانىڭ استاناسى ليسابون قالاسى، ءبىر توپ جاس جۇبايلار ليسابون قالاسىنداعى قالا مەرەكەسى مەزگىلىندەگى توپتىق توي جاساۋ قيمىلىنا قاتىناسۋدا.

  سول كۇنى ليسابونداعى قالا مەرەكەسى قيمىلىنىڭ ءبىر بولەگى رەتىندە 16 جۇپ جاستىڭ توپتىق نەكەلەنۋ تويى وتكىزىلدى. پورتۋگاليانىڭ قالا مەرەكەسى وتكەن عاسىردىڭ 80 - جىلدارىنان باستالعان، بۇل كۇندەرى پورتۋگاليانىڭ ەل ىشىندەگى كوپتەگەن قالالارىندا ٵر جىلى مامىر ايىنىڭ اياعىندا نەمەسە ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا «ءتاڭىردى قورعاۋ» دەگەن اتپەن مادەنيەت مەرەكەسى وتكىزىلەدى، ءبىر اي ىشىندە ٵر ءتۇرلى مازمۇنداعى قيمىلدار ۇيىمداستىرىلادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت