بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مىڭداعان ادام ورلاندو قالاسىنداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

2016.06.15 15:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مىڭداعان ادام ورلاندو قالاسىنداعى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت