بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ورلوندو وق شىعارۋ دەلوسى ا ق ش – تىڭ قارۋ – جاراقتى تەجەۋى قيىنعا سوعىپ وتىرعان ماسەلە ەكەنىن بەينەلەدى

2016.06.15 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 15 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 12 – ماۋسىم كۇنى تاڭ سارىدە فلوريدا شتاتىنىڭ ورلاندو قالاسىنداعى «پۋلسە ورلاندو» تۇنگى سايرانحانادا وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، بۇل وقيعادا 50 ادام قازا بولىپ، 53 ادام جارالاندى. قىلمىسكەر ومار مارتين ساقشى جاقپەن اتىسۋ بارىسىندا اتىپ ءولتىرىلدى. بۇل ا ق ش تاريحىنداعى قازا بولعان ادام سانى ەڭ كوپ بولعان وق شىعارۋ ۋاقيعاسى، «11 - قىركۇيەك» ۋاقيعاسىنان كەيىنگى ا ق ش – تا تۋىلعان ەڭ اۋىر لاڭكەستىك شابۋىل. ساناققا قاراعاندا، 2015 – جىلى ا ق ش – تا تۋىلعان ءتۇرلى وق شىعارۋ دەلوسى 50 مىڭعا جەتىپ، 13 مىڭ ادام قازا بولىپ، 26 مىڭ ادام جارالانعان. وق شىعارۋ دەلوسىنىڭ تۋىلۋى ا ق ش – تا قالىپتى جاعدايعا اينالعان. قارۋ – جاراقتى باسقارۋ ا ق ش – تاعى ماڭىزدى ساياسي ماسەلەلەردىڭ ءبىرى، ءتۇبىن قۋىپ كەلگەندە، ا ق ش سايلام ساياسيى مەن پايدا كوزدەگەن توپتاردىڭ قارۋ – جاراقتى باسقارۋ تالاسىنىڭ تولاستاماۋى ءارى سوڭىندا ەشقانداي شەشىمىن تاپپاۋى بۇگىنگى جاعدايدى تۋىنداتىپ وتىر.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت