بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا جۇڭگولىق 17 ادام وتىرعان ساياحات اۆتوبۋزى قاتىناس شىرعالاڭىنا ۇشىرادى

2016.06.16 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 14 – ماۋسىم كۇنى ا ق ش ۆيرگينيا شتاتىنداعى تاس جولداعى قاتىناس وقيعاسى تۋىلعان جەر. جۇڭگونىڭ ا ق ش – تار تۇراتىن باس ەلشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۇڭگولىق 17 ادام وتىرعان ساياحات اۆتوبۋزى 14 – ماۋسىم كۇنى ا ق ش – تىڭ ۆيرگينيا شتاتىنداعى تاس جولدا شىرعالاڭعا ۇشىراپ، كەمىندە ءبىر ادام قازا بولىپ، كوپ ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى باۋ داندان

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت