بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆيەتنامنىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتى وڭىردە قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، از دەگەندە 7 ادام قازا بولدى(2)

2016.06.20 15:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۆيەتنامنىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتى وڭىردە قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، از دەگەندە 7 ادام قازا بولدى(2)

 

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت